Documentación
 
24.06.2018
 
24.06.2018
Bando de data 10/04/2018   sobre a prevención dos incendios forestais   PREMA AQUI
 
24.06.2018
Ordenanza
 
24.06.2018
ORDENANZA Nº 46.-“ ORDENANZA REGULADORA DA ADMISIÓN DO ALUMNADO NO CONSERVATORIO MUNICIPAL DE MÚSICA DE XINZO DE LIMIA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 
24.06.2018
ORDENANZA Nº45 REGULADORA DO FUNCIONAMENTO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR  DO CONCELLO DE XINZO DE LIMIA
 
24.06.2018
ORDENANZA Nº 44.- Regulamento do servizo de limpeza e desinfección prestado a través do Centro de Limpeza e Desinfección de Vehículos e Medios de Transporte de Gando, situado en Xinzo de Limia
 
24.06.2018
ORDENANZA Nº 43.- ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO DE PUBLICO DE APARCAMENTO SUBTERRANEO
 
24.06.2018
ORDENANZA Nº 42.- ORDENANZA REGULADORA DA TARXETA DE ACCESIBILIDADE
 
24.06.2018
ORDENANZA Nº 41 REGULADORA DA INSTALACIÓN DE TERRAZAS EN ESPAZOS DE USO PÚBLICO
 
24.06.2018
ORDENANZA Nº 40 Reguladora de Ficheiros Automatizados de datos de carácter persoal
 
24.06.2018
ORDENANZA Nº 39 DE BOAS PRÁCTICAS VECIÑAIS E SEGURANZA CIDADÁ DO ILMO. CONCELLO DE XINZO DE LIMIA
 
24.06.2018
ORDENANZA FISCAL nº 38: REGULADORA DA TAXA POLO APROVEITAMENTO ESPECIAL DE TERREOS DE DOMINIO PÚBLICO CON CAIXEIROS AUTOMÁTICOS, INSTALADOS NA FACHADA DE ESTABLECEMENTOS BANCARIOS E CON ACCESO DIRECTO DENDE A VÍA PÚBLICA
 
24.06.2018
ORDENANZA Nº 37.-Ordenanza municipal reguladora da prestación municipal de axudas para situacións de emerxencia social
 
24.06.2018
ORDENANZA FISCAL Nº 36.- Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de limpeza e desinfección de vehículos e medios de transporte de gando
 
24.06.2018
35.-REGULAMENTO DO SERVIZO MUNICIPAL DO APARCADOIRO SUBTERRÁNEO  NA PRAZA DO CONCELLO, RÚAS CRUCEIRO E CURROS ENRÍQUEZ E SOLAR TRAS CASA CONSISTORIAL
 
24.06.2018
Ordenanza n.º 34: reguladora da taxa pola prestación de servizos culturais
 
24.06.2018
ORDENANZA FISCAL Nº33, REGULADORA  DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
 
24.06.2018
32.-ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DE FUNCIONAMENTO DO CONSERVATORIO E DA ESCOLA MUNICIPAL DE GAITAS E OUTRAS ACTIVIDADES EN ESTABLECEMENTOS MUNICIPAIS
 
24.06.2018
ORDENANZA Nº 31 REGULADORA DA POSESION DE ANIMALES POTENCIALMENTE PERIGOSO E DA  TAXA POLA EXPEDICIÓN DE LICENCIA Ó EFECTO.
 
24.06.2018
25. - REGULAMENTO DO SERVIZO DE RECOLLA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO CONCELLO DE XINZO DE LIMIA
 
24.06.2018
ANEXO VIGENTE DA ORDENANZA FISCAL Nº 17: REGULADORA DA TAXA SOBRE MARQUESIÑAS, TOLDOS, RÓTULOS E OUTROS ANÁLOGOS QUE VOEN SOBRE AS VÍAS PÚBLICAS OU EXCEDAN AS LIÑAS DE FACHADA
 
24.06.2018
Ordenanza fiscal n.º 30.- Reguladora da taxa pola utilización privativa o aproveitamento especial do dominio público local, mediante ocupación con fins de lucro do chan, subsolo o voo das vías públicas municipais, con instalacións, redes e antenas.
 
24.06.2018
29.-ORDENANZA ESPECIAL DA LIMPEZA DE TERREOS E SOLARES E MEDIDAS  PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS FORESTAIS